Категорія: Записки

Див­ний гурт. Аль­бом — суціль­ний дезняк, і тіль­ки одна вокаль­но чиста пісня Анни, яку вони не пости­да­ли­ся виокре­ми­ти у кліп.

Мітки:

Мину­лої субо­ти ходив на елі­тні музи­чні вечо­ри камер­ної музи­ки Євге­нії Баса­ла­є­вої. Спів­ав хор, гра­ли на фор­те­пі­а­но, висту­пав сим­фо­ні­чний оркестр Націо­наль­ної радіо­ком­па­нії, зву­чав орган. Вийшло дово­лі сим­па­ти­чно, тіль­ки кліп Біло­зір із про­е­кто­ра не впи­сав­ся в живий виступ. Неа­нон­со­ва­на моли­тва за Укра­ї­ну напри­кін­ці …

Нови­ни куль­ту­ри Read More »

Мітки: , ,

Чер­го­вий шедевр від генія суча­сно­го мета­лу.

Мітки: ,

Хто ще не бачив захід осін­ньо­го сон­ця з мого бал­ко­ну, то ось.

Мітки:

Про­чи­тав Френ­келя «Любо­вь и мате­ма­тика. Серд­це скрытой реаль­но­сти». Важ­ка кни­га з хоро­ши­ми і зро­зумі­ли­ми іде­я­ми, які пере­ван­та­же­ні фор­му­ла­ми. Не-мате­­ма­­ти­­ку поло­ви­на книж­ки навряд чи буде зро­зумі­лою. Я очі­ку­вав, що буде лег­ше. Також про­чи­тав Азі­мо­ва «Сами боги». Це дало­ся за кіль­ка днів, дуже швид­ко, лег­ко та …

Кни­ги Read More »

Мітки:

Онов­ле­не резю­ме.

Мітки:

Мар­сі­а­нин. Книж­ку не читав, але фільм дуже спо­до­бав­ся (за виклю­че­н­ням кіль­кох неаде­ква­тних момен­тів). Це був нічний сеанс у кіно. Суть, напев­но, пере­по­від­а­ти не вар­то, хто не бачив чи не зміг поба­чи­ти, ще поди­ви­ться колись. Дар богів. У нас тут про­хо­див фести­валь ново­го …

Тиждень кіно Read More »

Мітки:

Бори­су Іллі­чу ско­ро 80.

Мітки:

Ота­ке руде чудо вчо­ра висту­па­ло на вечо­рі іта­лій­ської музи­ки в рам­ках циклу «Suono Italiano». Ото голос.

Мітки: ,

Субо­та, 23 км нав­ко­ло цен­тра Киє­ва. А зага­лом — ~50 км.

Мітки: , ,