Категорія: Записки

Про­дов­жу­ю­чи музи­каль­ний пози­тив поча­тку року, викла­даю сві­жий аль­бом гру­пи Муха. Слу­хай­те, тако­го вока­лу нема біль­ше ні в кого.

Мітки:

Мітки:

У мере­жу рапто­во про­со­чив­ся сабжо­вий аль­бом (у перед­день Ново­го року, і це за місяць до офі­цій­но­го релі­зу). Аль­бом над­зви­чай­но хоро­ший, шукай­те :). Якщо хтось не зна­йо­мий із цим мега­кру­тим про­е­ктом, почніть із пер­шо­го сту­дій­но­го аль­бо­му — The Metal Opera, який вийшов …

Avantasia — Ghostlights Read More »

Мітки: ,

Почне­мо новий рік золо­тим голо­сом.

Мітки:

Тра­ди­цій­но, про­гра­му на пото­чний рік (май­же) вичер­па­но, і тепер я в Кар­па­тах, а цей запис має опу­блі­ку­ва­ти­ся авто­ма­ти­чно. Давай­те я спро­бую зга­да­ти, чим цей рік був для мене осо­бли­вим.

Мітки:

Шостий рік поспіль. І, зві­сно, ялин­ка на Софій­ській пло­щі. Ще кіль­ка фото за поси­ла­н­ням.

Мітки: , ,

Я пам’ятаю, як два роки тому дивив­ся оце відео з від­кри­тим ротом, вче­пив­шись рука­ми у стіл: А май­же дві доби тому все це пере­ста­ло бути ігра­шка­ми: І поки тут нащад­ки про­гре­сив­ної части­ни люд­ства, про яку так дов­го і бага­то писа­ли біль­шо­ви­ки, ділять незро­зумі­ло …

SpaceX Read More »

Мітки: ,

У попе­ре­дньо­му запи­сі я роз­по­вів про основ­ні кон­це­пції, які ми вико­ри­сто­ву­є­мо для балан­су­ва­н­ня DNS-запи­­тів від клі­єн­тів. Тепер давай­те поди­ви­мо­ся, що змі­ни­ло­ся за чоти­ри міся­ці.

Мітки: , , , , ,

Напев­но, я одним із пер­ших в Укра­ї­ні замо­вив кни­гу Сер­гія Попо­ва «Супе­ро­бъе­кты: звёзды разме­ром с город». Чита­є­ться вона дуже лег­ко, мате­рі­ал пода­ний про­сто і зро­зумі­ло. Окрім самої кни­ги можу ще поре­ко­мен­ду­ва­ти лекції Сер­гія Бори­со­ви­ча на ПостНа­у­ці — він дуже добре вміє гово­ри­ти про­сто про скла­дні …

Кни­ги і кіно Read More »

Мітки: ,

Під час коле­ктив­ної дегу­ста­ції.

Мітки: ,