Категорія: Записки

При­свя­чу­є­ться тим, хто поза-поза­­ми­­ну­­лої і цієї субо­ти зава­жав мені слу­ха­ти кла­си­ку, не в тему апло­ду­ю­чи між части­на­ми одно­го тво­ру.

Мітки: , ,

На поча­тку кожно­го року в мене зазви­чай буває музи­чне заго­стре­н­ня, і я захо­плю­ю­ся чер­го­вим хоро­шим гур­том. Буду­чи мечтой Вру­бе­ля, обра­ща­лась пти­цей, При­но­си­ла беду, Буду­чи мечтой Гого­ля, ты в одних чере­ви­чках Тан­це­ва­ла в аду. Буду­чи мечтой Айва­зов­ско­го, Ты взгля­дом своим топи­ла фло­ти­лии, В песча­ные косы Азов­ско­го …

Музи­чне від­кри­т­тя року Read More »

Мітки: ,

Y Gwyll, або Hinterland, — такий собі похму­рий дете­ктив­ний сері­ал родом з Уель­су. У ньо­му май­же ніхто ніко­ли не посмі­ха­є­ться, бага­то не гово­рить, зна­чна части­на сцен зня­та в напів­тем­ря­ві (а що ви дума­ли зна­чить «y gwyll» уель­ською? сутін­ки ж), а сон­це якщо і з’являлося в кадрі, …

Hinterland Read More »

Мітки:

Вони заві­та­ли на «Своё Радио» зно­ву. Але цьо­го разу є ізю­мин­ка: хто зна­йде мене в цьо­му запи­сі, тому плю­сік в кар­му.

Мітки: , ,

Точні­ше, пей­за­жі, які я накла­цав під час під­йо­му на гору. Сні­гу не було, тому роз­ка­зу­ва­ти там осо­бли­во нема про що. Гори схо­жі біль­ше на осін­ні, аніж на зимо­ві, сніг почав­ся тіль­ки коли ми пере­тну­ли сні­го­ву лінію. Зві­сно, ніхто і не катав­ся :(. …

Фотки з Кар­пат Read More »

Мітки: , ,

Фотки за 10-те число.

Мітки: , , ,

Без пере­біль­ше­н­ня, істо­ри­чний виступ одно­го з моїх най­улю­бле­ні­ших гур­тів: Кру­то, що це ста­ло­ся. Я цей виступ дивив­ся у пря­мо­му ефі­рі.

Мітки: , ,

Посе­ред тижня, кори­сту­ю­чись сво­єю від­пус­ткою, зібрав­ся з дум­ка­ми і поїхав на Про­та­сів Яр тесту­ва­ти лижну тра­су. Вра­же­н­ня: доро­го, коро­тко, людно, але сніг які­сний. Більш поло­га гір­ка дуже при­єм­на, там зви­чай­ний одно­мі­сний витяг. На кру­ту гір­ку — дво­мі­сний, і він ніфі­га не зру­чний. Я дві­чі …

Лижна тра­са на Про­та­со­во­му Read More »

Мітки: ,

Ходи­ли у п’ятницю на нічний сеанс «The Hateful Eight». Жуть :). Потім мені ще вдень пока­за­ли «Pulp Fiction». Ціка­во, що він назні­має далі. Хто ще не ходив — ідіть. Хоч і три годи­ни, але фільм — ще та шту­чка.

Мітки:

А тепер я хочу, щоб вони повто­ри­ли це на «Сво­є­му радіо». UPDATE 1. «Наше Радио»:

Мітки: