Без зай­вих пре­лю­дій пред­став­ляю вам Хан­ну Боултон.

За її твор­чі­стю я слід­кую дав­но, насправ­ді, і поча­ло­ся все з оцьо­го каве­ра, у запи­сі яко­го вона взя­ла участь:

після чого я про­сто взяв і пере­ди­вив­ся й пере­слу­хав усе на її каналі.

Тому хоча й не можу ска­за­ти, що рані­ше її не чув, але цей сві­жий запис "I'm Outta Love" вра­зив наре­шті по-справ­жньо­му. І мені зда­ло­ся, що це поче­сне зва­н­ня цьо­го року заслу­жи­ла саме вона.

А ще для вас сьо­го­дні спів­ає пере­мо­жни­ця мого кон­кур­су 2016-го року Алі­на Леснік з каве­ром на мою улю­бле­ну Епіку.

З тегами: , , ,

При­віт, 2021.

Замість того, аби пости­ти відео з Віден­ської філар­мо­нії (а кон­церт уза­га­лі цьо­го року був? роз­бе­ру­ся пізні­ше), диві­ться, які ми весе­лі й сер­йо­зні одно­ча­сно в пер­ший день січня біля зам­ку Шпіл­берк. Ще й сні­гу тро­хи нападало.

Ні, ми не дава­ли каме­ру ніко­му в руки. 10-секун­дний тай­мер і пара­пет рішають.

(зня­то на X‑T2, 23 mm, Fuji Classic Chrome)

З тегами: , ,

Може вида­ти­ся див­ним, але доне­дав­на моїм дома­шнім ком­п’ю­те­ром був той самий ноут­бук, який я при­дбав ще перед шостим кур­сом. За біль­ше, ніж вісім років, він пере­жив замі­ну екра­ну, бата­реї, пам’я­ті, дисків, вай­фай­ної кар­ти… і справ­но про­дов­жу­вав вико­ну­ва­ти свою робо­ту. Та модель вида­ла­ся над­зви­чай­но вда­лою як у пла­ні апгрей­да, так і в яко­сті зби­ра­н­ня. Уявіть собі, що за всі ці роки я жодно­го разу не замі­нив тер­мо­па­сту й ніко­ли не мав про­блем із нако­пи­че­н­ням пилу в нутрощах.

Цей ноут­бук пра­цює і досі. За виклю­че­н­ням веб-каме­ри, у якої колись, напев­но, пере­ло­мив­ся шлейф. Ну й аудіо­ро­з’єм тро­хи роз­но­сив­ся, хоча некритично.
Чита­ти далі »

З тегами:

Я не зна­йшов в інтер­не­тах текст, тому ось моя транс­кри­пція. Авто­ра не знаю.

Біла вишня біля ручая,      |
мов колишня молодість твоя.   | 2 р.
Гей-гей!
Біла вишня біля ручая,
мов колишня молодість твоя.

Ти у воду чисту задивись —    |
то ж бо врода що, цвіла колись. | 2 р.
Гей-гей!
Ти у воду чисту задивись —
то ж бо врода, що цвіла колись.

І тумани шепчуть нам про те,   | 2 р.
що не вʼяне вишня, а цвіте.   |
Гей-гей!
І тумани шепчуть нам про те,
що не вʼяне вишня, а цвіте,

що ті зорі за чимало літ     | 2 р.
в синім морі відтворили цвіт.  |
Гей-гей!
Що ті зорі за чимало літ
в синім морі відтворили цвіт.

Біла вишня біля ручая,
мов колишня молодість твоя.
Біла вишня біля ручая,      | 2 р.
мов колишня молодість твоя.   |
Гей-гей!             |
Біла вишня біля ручая,
мов колишня молодість твоя.

З тегами: , , , , ,