Категорія: Записки

Я маю зно­ву номі­ну­ва­ти його на музи­чно­го генія цьо­го року, а може, і тися­чо­лі­т­тя.

Мітки:

Я не зна­йшов в інтер­не­тах текст, тому ось моя транс­кри­пція. Авто­ра не знаю. Біла вишня біля ручая, | мов коли­шня моло­дість твоя. | 2 р. Гей-гей! Біла вишня біля ручая, мов коли­шня моло­дість твоя. Ти у воду чисту зади­вись — | …

Мико­ла Сви­дюк — Біла вишня Read More »

Мітки: , , , , ,

Усьо­го лише дру­гий запуск, і вже комер­цій­ний, зі 100% успі­хом. Unbelievable.

Мітки:

Не пору­шу­є­мо тра­ди­ції!

Мітки: ,

Який неймо­вір­ний рік. І попри те, що для мене він ще не скін­чив­ся так достро­ко­во, як закін­чу­ва­ли­ся попе­ре­дні, солод­кий посмак уже від­чу­ва­є­ться.

Цьо­го­рі­чний пере­мо­жець номі­на­ції, без сум­ні­ву заслу­же­ний, — канад­ський гурт Unleash The Archers і осо­би­сто його вока­ліс­тка Brittney Hayes: Добре, що вони віді­йшли від Death Metal'у (це той рід­кі­сний випа­док, коли ран­ні аль­бо­ми неці­ка­ві, а нові кла­сні), і див­но, що я не чув їх рані­ше. …

Музи­чне від­кри­т­тя року Read More »

Мітки:

На мину­ло­му тижні скін­чи­ли­ся мої запла­но­ва­ні на це пів­річ­чя кон­цер­ти. Перед тим, прав­да, тра­пи­ла­ся істо­рія. Кви­тки на всі кон­цер­ти, вклю­ча­ю­чи трав­не­ві, мною були купле­ні через сайт Брнен­ської філар­мо­нії ще на поча­тку року, після чого справ­но роз­дру­ко­ву­ва­ли­ся щора­зу за кіль­ка днів …

Тиждень музи­чний Read More »

Мітки: , , ,

The annual drawing for tickets to the end of year concerts of the Vienna Philharmonic has now been completed. We regret to inform you that your application was not among those selected. We are thus unable to offer you tickets …

Read More »

Мітки: ,

Як і пла­ну­вав, у сере­ду був у Пра­зі на кон­цер­ті Міцу­ко Учі­ди. Ось неве­ли­чке про­мо: Празь­кий Рудоль­фі­нум, зві­сно, тро­хи незви­чний — амфі­те­атр із висо­кою сте­лею і коло­на­ми на бал­ко­нах. Зву­ча­н­ня схо­же на Колон­ний зал у Киє­ві, тіль­ки ревер­бе­ра­ція аку­ра­тні­ша. Але все одно, тісну­ва­то зву­ку, як …

Про сайт і музи­ку Read More »

Мітки: , , , ,

Я знаю, що вже всі в кур­сі, але все одно маю зали­ши­ти це відео тут: І після цьо­го будь-яка стрі­чка новин зав­жди вигля­да­ти­ме занад­то дрі­б’яз­ко­во.

Мітки: