До Дня космонавтики

Усьо­го лише дру­гий запуск, і вже комер­цій­ний, зі 100% успі­хом.

Unbelievable.

Мітки:

Вроцлав (22–24.02)

Дав­но нічо­го не писав, тому хай поки що будуть про­сто фото­гра­фії вечір­ньо­го Вро­цла­ва.

Риби в Гідро­по­лі­сі:

Гар­ний при­клад того, що можна зро­би­ти, маю­чи купу про­е­кто­рів.

Там же, зал для демон­стра­ції філь­му про воду на нашій пла­не­ті:

Ну і вид на вечір­нє місто з висо­ти 49-го повер­ху:

При­віт типо­во­му будів­ни­цтву:

Усе добре, тіль­ки не дуже зру­чно доби­ра­ти­ся — тре­ба роби­ти кіль­ка пере­са­док, що займає годин сім.

Мітки: , , ,

Новорічний концерт — 2019

Не пору­шу­є­мо тра­ди­ції!

Мітки: ,

Підсумки 2018-го року

Який неймо­вір­ний рік.

І попри те, що для мене він ще не скін­чив­ся так достро­ко­во, як закін­чу­ва­ли­ся попе­ре­дні, солод­кий посмак уже від­чу­ва­є­ться.

Чита­ти все ››

Kutná Hora (7.11.2018)

Коро­лів­ське місто Kutná Hora — неда­ле­ко від Колі­на — зустрі­ло мене дово­лі тепло. Дістав­ся я туди, як і зазви­чай, поїздом, зран­ку, щоб якраз до тем­но­ти поба­чи­ти все, що хотів.
Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Soběšice

Місяць лежа­ли в мене ці фотки (з 13-го жов­тня), але, зре­штою, я при­ду­мав, що з ними зро­би­ти.
Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Музичне відкриття року

Цьо­го­рі­чний пере­мо­жець номі­на­ції, без сум­ні­ву заслу­же­ний, — канад­ський гурт Unleash The Archers і осо­би­сто його вока­ліс­тка Brittney Hayes:

Добре, що вони віді­йшли від Death Metal'у (це той рід­кі­сний випа­док, коли ран­ні аль­бо­ми неці­ка­ві, а нові кла­сні), і див­но, що я не чув їх рані­ше.

На окре­му ува­гу заслу­го­вує інтер­вʼю вока­ліс­тки і те, що саме вона три­має у сво­їх руках:

Мітки:

Євротур II. Любляна (29–30.08.2018)

Залі­зни­цею з Вене­ції до Трі­є­ста їха­ти не дуже при­коль­но, аж поки не почи­на­ю­ться гори й море. Рей­ки про­кла­де­ні на схи­лі, і коли обʼ­їжджа­єш одно­ймен­ну зато­ку, можна полю­бу­ва­ти­ся кора­бля­ми й бере­го­вою ліні­єю.

На Трі­єст у мене було від­ве­де­но часу так, щоб тіль­ки на пере­сад­ку, і якби я знав, що Флі­кс­бус спі­зни­ться на годи­ну, то погу­ляв би тро­хи самим містом. Але хто ж про це напе­ред може зна­ти…

Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Євротур II. Венеція (28.08.2018)

Дві з поло­ви­ною годи­ни поїздом — і я у Вене­ції.
Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Євротур II. Мілан (27–28.08.2018)

Цьо­го року євро­га­лоп заче­пив пів­ніч Іта­лії та сто­ли­цю Сло­ве­нії. Подо­рож три­ва­ла чоти­ри дні та три ночі, від­ві­да­ні міста — Мілан, Вене­ція, Любля­на з тран­зи­том у Бер­га­мо та Трі­є­сті. Мар­шрут був із купою пере­са­док, зві­сно, бо літак поки є тіль­ки із Бра­ти­сла­ви (пізні­ше цієї осе­ні зʼя­ви­ться пря­мий рейс із Брно), а між Іта­лі­єю та Сло­ве­ні­єю нема залі­зни­чно­го спо­лу­че­н­ня (wtf ващє).

Сьо­го­дні роз­по­відь буде про Мілан.
Чита­ти все ››

Мітки: , ,
Top