DEVIN TOWNSEND PROJECT — March Of The Poozers

Чер­го­вий шедевр від генія суча­сного металу.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

Захід

Хто ще не бачив захід осін­нього сонця з мого бал­кону, то ось.

DSC_0090

Опубліковано в Записки Мітки:

Книги

Про­чи­тав Френ­келя «Любовь и мате­ма­тика. Сердце скрытой реаль­но­сти». Важка книга з хоро­шими і зро­зумі­лими іде­ями, які пере­ван­та­жені фор­му­лами. Не-математику поло­вина книжки навряд чи буде зро­зумі­лою. Я очі­ку­вав, що буде легше.

Також про­чи­тав Азі­мова «Сами боги». Це далося за кілька днів, дуже швидко, легко та приємно.

Опубліковано в Записки Мітки:

CV

Онов­лене резюме.

Опубліковано в Записки Мітки:

Тиждень кіно

Мар­сі­а­нин. Книжку не читав, але фільм дуже спо­до­бався (за виклю­че­н­ням кіль­кох неаде­ква­тних момен­тів). Це був нічний сеанс у кіно. Суть, напевно, пере­по­від­ати не варто, хто не бачив чи не зміг поба­чити, ще поди­ви­ться колись.

Дар богів. У нас тут про­хо­див фести­валь нового німе­цького кіно, і цей фільм був мовою ори­гі­налу, а для таких, як я, були суб­ти­три. Це істо­рія про звіль­нену з теа­тру нев­даху, яка випад­ково почала навчати таких же нев­дах, і у них щось таки вийшло. Вияв­ля­є­ться, про Ката­ріну Марію Шуберт у мережі інфи замало, але акторка вона доволі сим­па­ти­чна. Гумор у фільмі є, і він хороший.

Добро пожа­ло­вать в поп. Тут фран­цузь­кий стьоб на блек-метал. Цього рече­ння доста­тньо, щоб зро­зу­міти, що це за фільм.

Опубліковано в Записки Мітки:

«Вечір із Миколою Княжицьким». Борис Олійник

Борису Іллічу скоро 80.

Опубліковано в Записки Мітки:

***

Вере­сень не давав обі­тницю,
у вічнім коханні не клявся,
не засту­пав дороги смі­ливцю,
звідки би той не узявся,

очима не упи­рався в столи,
не хотів про­сто так зва­тися.
З ним не вою­вали млини
ані Стель­маха, ані Сервантеса.

Не було в нього нікого за спи­ною,
такий він вже місяць — непар­ний.
Нап’ялював бриль у спе­ко­тну годину,
зод­да­леки бачили — гарний.

Часту­вав дітла­хів юшкою з ква­солі,
іноді — каву­нами чи печи­вом.
Любив роз­мов­ляти із Сон­цем у полі,
коли їх не бачили — ввечері.

Часто сидів до ночі в травня,
носив від нього гостинці.
Там, випад­ково, по дру­жбі дав­ній
позна­йо­мився з молодицею.

Схожа на осінь, спокійно-сумна.
Вере­сню трохи не віри­лося:
махнув він рукою, дока­пав вина.
«Та це мені тільки привиділося».

І раптом про­пав, щез, як і не було,
тільки листям під ноги сте­ли­ться.
«Повер­нись, чоло­віче!» — у вухах гуло,
а йому хоч би що — стерпиться.

Лиш насту­пного року, як тільки сусід
чер­гові жнива завер­шить,
він з’явиться знову, піде слід у слід
до жов­тня у гості — вперше.

23:23 2.10.2015 (м. Київ)

Опубліковано в Збірка «Сонце»

Francesca Lombardi Mazzulli

Отаке руде чудо вчора висту­пало на вечорі іта­лій­ської музики в рам­ках циклу «Suono Italiano».

0010-crop-u1907

Ото голос.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

Критична маса VII

Субота, 23 км нав­коло цен­тра Києва.

km7

А зага­лом — ~50 км.

mcal0kiXe7A

Опубліковано в Записки Мітки: , ,

Хата-читальня

Роз­кажу вам, що я про­чи­тав за останні п’ять міся­ців.

Після Датнера і його роз­по­відей про зло­чини вер­ма­хту я побу­вав на Книж­ко­вому Арсе­налі, де купив Бен­ду­кі­дзе «Ґудбай, імпе­ріє». Вра­же­ння стримано-позитивні.

Потім була збірка фан­та­стики під назвою «Пла­нета в пода­рок», де окрім одно­ймен­ного твору роз­мі­сти­лися ще такі штуки: «Куку­шата Мидвича», «Исто­рия с лишай­ни­ком», «Рождён­ный под вла­стью Марса». Авто­рів у збірці тільки двоє двоє — Уін­дем і Браннер.

Про­дов­жу­ючи фан­та­сти­чну лінію, узявся за Бре­дбері. Там була збірка різних неве­ли­ких тво­рів, але «451 гра­дус по Фарен­гейту» також прочиталося.

Після Бре­дбері в букі­ні­сті я вику­пив Ширера «Взлёт и паде­ние Тре­тьего рейха» у двох томах. Дру­гий том якраз от сьо­го­дні й закінчив.

На черзі Френ­кель «Любовь и мате­ма­тика. Сердце скрытой реальности».

Опубліковано в Записки Мітки: