Музика

«Шахе­ре­заду» Римського-Корсакова сим­фо­ні­чний оркестр учора зіграв про­сто чудово. Мені спо­до­ба­лося, я задоволений.

А ще мені від­пи­сав гурт Cats Park. Я попро­сив у них текст оцієї пісні, і мені його прислали:

Face The Future

Time to come around
things have changed
Time to come around
things have changed

I'm standing high i' ve opened my heart wide
so i can put whole world inside
i can smell the freedom i'll tell you what i see
there's nothing else but wisdom will make your soul free

I think it's time to face the future
you better be prepared
surely you' ll find who 's really suit you
if you'll choose to stay

Опубліковано в Записки Мітки:

Michael Kiske & Amanda Somerville — City Of Heroes

Ну і ще одна новинка сезону — чер­гова дуе­тна роботи Аманди з мужи­ком в кєпкєКіске.

Є два кліпи:

І ввесь альбом:

Доволі при­ємно і які­сно, але не настільки важко, щоб це було металом.

Опубліковано в Записки Мітки: , ,

Cats Park

Я думаю, що моїм осо­би­стим музи­чним від­кри­т­тям року має стати саме ця група.

Опубліковано в Записки Мітки:

Зачистка GlusterFS

Зна­до­би­лося тут вида­лити том GlusterFS, але без того, щоб гро­хнути фізи­чно брік. Треба було про­сто звіль­нити на ньому місце. На томі жило кілька міль­йо­нів дрі­бних фай­лів, тер­міни піджи­мали, ріше­ння «в лоб не було».

У чому загво­здка: GlusterFS на бріку орга­ні­зо­вує дані хитрим спосо­бом. По-перше, від­тво­рю­є­ться нор­мальна стру­ктура даних, така ж само, яку бачить кори­сту­вач, коли мон­тує том. По-друге, ство­рю­є­ться під­ка­та­лог .glusterfs, який містить хар­длінки на ці файли, ну тільки з іншими назвами (від­по­відно до вико­ри­сто­ву­ва­ного алго­ри­тму хешу­ва­ння). Якщо робити тупий rm –rf, find . –delete чи навіть rsync –delete, то нічого хоро­шого швидко не вийде, оскільки кожний файл буде вида­ля­тися як міні­мум двічі (а то й більшу кіль­кість разів), і місце на диску звіль­ня­ти­ме­ться тільки після вида­ле­ння остан­нього хар­длінка кожного файла.

Тому в голову при­йшло спо­ча­тку робити truncate:

find . -type f -print -exec truncate --size=0 {} \;

А потім уже робити вида­ле­ння пустих файлів:

rsync -av -H --progress --delete empty/ folder/

Тільки так можна швидко звіль­нити місце за наяв­но­сті кіль­кох міль­йо­нів фай­лів із хардлінками.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

Брутфорс

Уче­тверте в житті щастить із брутфорсом.

Пер­ший раз то був пароль на якийсь важли­вий ZIP-архів. Бру­тфор­сив яко­юсь ути­лі­тою, пароль виявився чоти­ри­сим­воль­ним і словниковим.

Дру­гий раз — роз­бло­ку­вав комусь теле­фон. Але то був розум­ний бру­тфорс: я при­пу­стив, що пароль має бути схо­жим на рік наро­дже­ння, і піді­брав його за ~40 спроб.

Утретє — забу­тий пароль від сер­вера. Оскільки я чітко знав стру­ктуру пароля, про­стий скри­пто­вий бру­тфор­сер від­пра­цю­вав за кілька хвилин.

Ну і от щойно за кілька сотень іте­ра­цій піді­брав пров­ти­че­ний пароль від вело­си­пе­дного замка. Це також був розум­ний брутфорс.

Учора від­крив вело­се­зон. 37 км.

Опубліковано в Записки Мітки: , ,

Іво Бобул

Наро­дний артист Укра­їни, кава­лер орде­нів Яро­слава Мудрого V сту­пеня та Миколи Чудо­творця I сту­пеня, поче­сний гро­ма­дя­нин Ново­сан­жар­щини і про­сто мій кумир по життю Іван Васи­льо­вич Бобул на Громадському.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

***

Дочи­тав мему­ари радян­ського посла в Англії Май­ського «Воспо­ми­на­ния совет­ского дипло­мата», а також книгу Тру­ха­нов­ського «Уин­стон Чер­чилль. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Узявся за Шимона Датнера «Пре­сту­пле­ния немецко-фашистского вер­ма­хта в отно­ше­нии воен­но­плен­ных во вто­рой миро­вой войне». Пара­лельно див­люся фільм Сто­уна «Нерас­ска­зан­ная исто­рия США».

Сьо­го­дні від­кри­ття Фран­цузь­кої весни на Софій­ській площі, обі­ця­ють щось цікаве. Імо­вірно, варто піти попри обі­ця­ний уве­чері сніг.

Час­тково від­крили код, напи­са­ний мною на роботі. Не знаю, кому він буде кори­сний, але в нас він вико­ри­сто­ву­є­ться у вну­трі­шніх роз­роб­ках у про­да­кшні. При­наймні, мені зда­є­ться, що код доволі які­сний. Попри його про­стоту й оче­ви­дність, треба ж було комусь його написати.

А нао­ста­нок залишу аль­бом Епі­де­мії «Сокро­вище Энии».

Опубліковано в Записки Мітки: , , , ,

.vimrc

Мій про­стень­кий .vimrc тут.

Опубліковано в Записки Мітки: , , ,

Юля Худякова

Соне­чка вам на ніч (не Дра­кулу ж перед сном слу­хати; хоча кому як).

Це та дів­чинка на бек-вокалі у Буту­сова. На її сайті є блю­зові записи, але, чесно кажучи, мені більше подо­ба­є­ться те, як вона співає висо­ким голо­сом, а не низь­ким. Хоча що там гово­рити, діа­па­зон у неї широ­кий, а вокал — доволі сильний.

А ще вона мені чимось сильно нага­дує одну мою однокурсницю.

Опубліковано в Записки Мітки: , , ,

Dracula — Walking On Water

А вот Ланде з новим аль­бо­мом, схоже, спра­вився, хоча я дійшов тільки до дру­гої пісні.

(про себе смі­юся, що це утя­же­льонна вер­сія буту­сів­ських про­гу­ля­нок по воді)

Опубліковано в Записки Мітки: ,