systemd-networkd

Сьо­го­дні я вам роз­кажу коро­тку казо­чку про systemd-networkd.

TL;DR: усе пра­цює, але є нюанси, осо­бливо в скла­дних кон­фі­гу­ра­ціях, тому краще поки вико­ри­сто­ву­вати дистри­бу­тивні кон­фі­гу­рялки мережі.
Читати все ››

Опубліковано в Записки Мітки: , ,

Арчесервер — 2

Не мала баба кло­поту — пере­с­ета­пила і дома­шній сер­вер з Убунти на Арч. Вийшло також доволі при­стойно, хоча з пев­ними особливостями.

Перша осо­бли­вість поля­гає в тому, що за вико­ри­ста­ння systemd-networkd для вві­мкне­ння фор­вар­дінгу на інтер­фейсі треба не забу­вати допи­су­вати IPForward=yes у конфігах.

Друга осо­бли­вість, на пре­ве­ли­кий жаль, гово­рить, що в nftables, зда­є­ться, поки що нема фун­кції clamp mss to pmtu, а також mangle ToS. Ну, це пере­жити поки що можна.

Інші осо­бли­во­сті, начебто, були успі­шно прой­дені на пер­шому пере­с­ета­пле­ному сер­вері. Тепер у мене зали­шився тільки один бубун­то­сер­вер, але він від мене далеко, до того ж, не зов­сім мій, і я не знаю, чи варто його вза­галі чіпати.

P.S. Я ж був на морі, і все чекаю на фотки від това­ри­шів, щоб хоч якось пока­зати, як воно там було.

Опубліковано в Записки Мітки: , ,

Балансувальник DNS-запитів по UDP

Як я й обі­цяв, ми випу­стили в opensource балан­су­валь­ник клі­єнт­ських DNS-запитів по UDP. Код можна брати тут, під катом трохи техні­чних деталей.

TL;DR: epoll, SO_REUSEPORT, ldns, pthreads, CRC64+hashtable.
Читати все ››

Опубліковано в Записки Мітки: , , ,

Арчесервер

Схоже, пере­їзд на Арч про­йшов доволі вдало. Зао­дно я пере­ло­па­тив усі сер­віси, які були на ста­рому сер­вері, попе­ре­пи­су­вав кон­фіги, дещо замі­нив, дещо під­ла­шту­вав. Техні­чні деталі для охо­чих навожу під катом.
Читати все ››

Опубліковано в Записки, Сайт Мітки: , , ,

Знову про хвостинг

Не секрет, що для осо­би­стих цілей у яко­сті сер­вер­ної пла­тформи я вико­ри­сто­вую Ubuntu. У свій час мене на неї під­са­див Фар­ка­л­лєр, і це справді виявився нор­маль­ний вибір: регу­лярні релізи, не про­ту­хший софт, ста­біль­ність, покра­ще­ння тощо. Але з вихо­дом 15.04 усе змі­ни­лося — я ще ніколи не бачив такого сирого дистри­бу­тива. Заде­кла­ро­ва­ний пере­хід на systemd вико­нано щонай­гірше: поло­вина сер­ві­сів уза­галі не кон­вер­то­вана, інте­гра­ція з нала­шту­ва­н­нями мережі ніку­ди­шня, базові скри­пти стали падати. Я б ще зро­зу­мів, якби це тра­пи­лося на одному сер­вері, але якщо на кіль­кох одно­ча­сно — це діа­гноз.
Читати все ››

Опубліковано в Записки Мітки: , ,

ХаризмА

Dreams come true. Жаль, що вже без Авра­менка, але голос усе одно чудовий.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

Про ЗМІ

Іноді (ну ОК, доволі часто, насправді) я думаю, що чистити треба не тільки уря­дові стру­ктури, але ще й засоби масо­вої інфор­ма­ції. При­чому, робити це так, як зараз роблять із ДАІ — ану­лю­вати всім акре­ди­та­цію, забо­ро­нити займа­тися жур­на­ліст­ською діяль­ні­стю і дати дорогу… хм, а кому ж давати дорогу?

Від­кри­ва­ємо, напри­клад, сер­йо­зний сайт сер­йо­зного Укр­ін­форма і читаємо:

vr

Для тих, у кого з очима погано, повторю. Укр­ін­форм пише про те, що не буде засі­да­ння, циту­ючи Мустафу, який напи­сав, що не буде сесії. Сучі жур­на­люги вза­галі від­рі­зня­ють ці слова між собою? Кого пона­би­рали на роботу? Хто видає людям інфор­ма­цію? І чого ж ви хочете в цій кра­їні, якщо такі ідіоти вида­ють таку інфор­ма­цію, не осми­слю­ючи зна­че­ння слів? Мало їм було про­сто читати фейс­бу­чек і втупу копі­па­стити все, що там пона­пи­су­ють, на головні сто­рінки про­від­них видань. Тепер мода на імбе­циль­ність, відімо.

Опубліковано в Записки Мітки:

Про особисті рекорди

У суботу Четверта Кри­ти­чна маса зму­сила нака­тати містом аж цілий 61 вело­кі­ло­метр. Неймовірно.

10641022_857704087642095_6714457373936920917_n

При­ку­пив собі пер­ча­тки, бо досвід пока­зав, що на вели­ких від­ста­нях неви­лі­ковно пітні­ють долоні, і зро­бити з цим нічого не можна. Ще під сідло дові­сив сумо­чку для рем­ком­пле­кту, аби всі­ляке при­чан­да­лля не телі­па­лося по рюк­заку. Дорого, зате зру­чно. Треба і на раму якийсь кон­тей­нер при­ду­мати для дрібниць.

Опубліковано в Записки Мітки:

Про науковців

Давно помі­тив, що різницю між кан­ди­да­том і докто­ром можна помі­тити на слух із зав’язаними очима. Зві­сно, не на 100%, бо бува­ють як при­ємні, так і непри­ємні виклю­че­ння, але все ж ста­ти­стика в цьому питанні доволі вперта.

Так було і в інсти­туті, так же ж само це видно і на відео, напри­клад, тієї ж ПостНауки.

Кан­ди­дати (пере­ва­жно) не вмі­ють гово­рити. Думки з них виті­ка­ють надто повільно, тези плу­та­ю­ться, стру­ктуру роз­по­віді часто важко вло­вити. Зві­сно, тому і слу­хати їх не так цікаво.

Доктори, тим часом, у біль­шо­сті своїй хороші ора­тори. Вони влу­чно доби­ра­ють сино­німи, наво­дять доре­чні (часто навіть доте­пні) порів­ня­ння, думку стру­кту­ру­ють. Сло­вом, умі­ють подати те, про що хочуть розказати.

Можна порів­няти. Ось вам лекція кан­ди­дата. Або ось іще одна.

А тепер лекції докто­рів: раз, два, три.

Зві­сно, є виклю­че­ння. Напри­клад, є один кан­ди­дат, від лекцій якого важко віді­рва­тися. Або стрьомні доктори. Але це виклю­че­ння із правил.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

Перейменування

Тиць.

Не чіпайте Ком­со­мольськ, виродки!

Опубліковано в Записки Мітки: