Велопробіг

Ота­ким був мар­шрут Тре­тьої Кри­ти­чної маси (25 км):

bike

+ ще стільки ж у центр і назад, і зага­лом нака­пало 50,5 км.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

Виставка котів

Не минуло і двох міся­ців (а ні, минуло), і я пере­брав фото­гра­фії з бере­зне­вої виставки котів.

Опубліковано в Записки Мітки: , , ,

ВПЗ (open your source, b*tch!)

Мене тішить думка, що керів­ни­цтво ком­па­нії пози­тивно оці­нило пра­гне­ння випу­стити у від­крите пла­ва­ння певні вну­трі­шні напрацювання.

Оскільки я займа­юся систе­мами збе­рі­га­ння даних і вір­ту­а­лі­за­цією, деякі речі потре­бу­ють брати gcc і зати­шну сіше­чку в руки, щоб інте­гру­вати всі­лякі фрон­тенди з усі­ля­кими бекен­дами. Оскільки я ще й при­скі­пли­вий, мені зда­є­ться, що вихо­дять доволі які­сні речі. Зві­сно, пов­ні­стю код пока­зу­вати нема сенсу (кому цікаві суто наші вузь­ко­спе­ци­фі­чні шту­чки?), а от загальні супу­тні бібліо­теки, напи­сані для полег­ше­ння собі життя, треба роз­да­вати всім.

Із того, що ми зараз випу­стили:
Читати все ››

Опубліковано в Записки Мітки: ,

Фольк-рок на ніч

Моя улю­блена Мель­ница на радіо.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

SoulSpell

Із серії «як я міг не чути цього раніше?».

Опубліковано в Записки Мітки:

Музика

«Шахе­ре­заду» Римського-Корсакова сим­фо­ні­чний оркестр учора зіграв про­сто чудово. Мені спо­до­ба­лося, я задоволений.

А ще мені від­пи­сав гурт Cats Park. Я попро­сив у них текст оцієї пісні, і мені його прислали:

Face The Future

Time to come around
things have changed
Time to come around
things have changed

I'm standing high i' ve opened my heart wide
so i can put whole world inside
i can smell the freedom i'll tell you what i see
there's nothing else but wisdom will make your soul free

I think it's time to face the future
you better be prepared
surely you' ll find who 's really suit you
if you'll choose to stay

Опубліковано в Записки Мітки:

Michael Kiske & Amanda Somerville — City Of Heroes

Ну і ще одна новинка сезону — чер­гова дуе­тна роботи Аманди з мужи­ком в кєпкєКіске.

Є два кліпи:

І ввесь альбом:

Доволі при­ємно і які­сно, але не настільки важко, щоб це було металом.

Опубліковано в Записки Мітки: , ,

Cats Park

Я думаю, що моїм осо­би­стим музи­чним від­кри­т­тям року має стати саме ця група.

Опубліковано в Записки Мітки:

Зачистка GlusterFS

Зна­до­би­лося тут вида­лити том GlusterFS, але без того, щоб гро­хнути фізи­чно брік. Треба було про­сто звіль­нити на ньому місце. На томі жило кілька міль­йо­нів дрі­бних фай­лів, тер­міни піджи­мали, ріше­ння «в лоб не було».

У чому загво­здка: GlusterFS на бріку орга­ні­зо­вує дані хитрим спосо­бом. По-перше, від­тво­рю­є­ться нор­мальна стру­ктура даних, така ж само, яку бачить кори­сту­вач, коли мон­тує том. По-друге, ство­рю­є­ться під­ка­та­лог .glusterfs, який містить хар­длінки на ці файли, ну тільки з іншими назвами (від­по­відно до вико­ри­сто­ву­ва­ного алго­ри­тму хешу­ва­ння). Якщо робити тупий rm –rf, find . –delete чи навіть rsync –delete, то нічого хоро­шого швидко не вийде, оскільки кожний файл буде вида­ля­тися як міні­мум двічі (а то й більшу кіль­кість разів), і місце на диску звіль­ня­ти­ме­ться тільки після вида­ле­ння остан­нього хар­длінка кожного файла.

Тому в голову при­йшло спо­ча­тку робити truncate:

find . -type f -print -exec truncate --size=0 {} \;

А потім уже робити вида­ле­ння пустих файлів:

rsync -av -H --progress --delete empty/ folder/

Тільки так можна швидко звіль­нити місце за наяв­но­сті кіль­кох міль­йо­нів фай­лів із хардлінками.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

Брутфорс

Уче­тверте в житті щастить із брутфорсом.

Пер­ший раз то був пароль на якийсь важли­вий ZIP-архів. Бру­тфор­сив яко­юсь ути­лі­тою, пароль виявився чоти­ри­сим­воль­ним і словниковим.

Дру­гий раз — роз­бло­ку­вав комусь теле­фон. Але то був розум­ний бру­тфорс: я при­пу­стив, що пароль має бути схо­жим на рік наро­дже­ння, і піді­брав його за ~40 спроб.

Утретє — забу­тий пароль від сер­вера. Оскільки я чітко знав стру­ктуру пароля, про­стий скри­пто­вий бру­тфор­сер від­пра­цю­вав за кілька хвилин.

Ну і от щойно за кілька сотень іте­ра­цій піді­брав пров­ти­че­ний пароль від вело­си­пе­дного замка. Це також був розум­ний брутфорс.

Учора від­крив вело­се­зон. 37 км.

Опубліковано в Записки Мітки: , ,